Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Zaloguj się

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu


Data publikacji:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego LogicPower dostępnego pod domeną logicpower.pl oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisu zakupu Produktów w Sklepie LogicPower.

1.2. Sklep LogicPower działa pod adresem logicpower.pl i prowadzony jest przez LOGICPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 53c/5, 90-323 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978456, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7011093954, REGON: 522377143. Adres do korespondencji: LogicPower, ul. Targowa 53c/5, 90-323 Łódź

Ze Sklepem LogicPower Użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym: info@logicpower.pl oraz numerem telefonu: +48 883 610 645. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym danego dostawcy usług.

 

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. LP, Sprzedawca – LOGICPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 53c/5, 90-323, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978456, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7011093954, REGON: 522377143.

2.2. Klient – Użytkownik, który poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie LogicPower zawarł z LP Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niego Konto.

2.3. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w Sklepie LogicPower, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Przedsiębiorca Uprzywilejowany - osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

2.5. Konto - zapis informatyczny części serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie (m.in. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta, przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień). W Koncie gromadzone są dane osobowe oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Sklepu LogicPower. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez LP. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie LogicPower oraz składanie ofert na zakup wybranego Produktu. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

2.6. Produkt - rzecz ruchoma lub rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży.

2.7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Użytkownika lub na zlecenie Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie LogicPower lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią.

2.8. Sklep LogicPower - prowadzony przez LP internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną logicpower.pl, za pośrednictwem którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż i który umożliwia złożenie Zamówienia.

2.9. Umowa  - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną, zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z LP z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).

2.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez LP na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

2.11. Użytkownik:

2.11.1. osoba fizyczna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także przedstawienie takiej zgody na każde żądanie Sprzedawcy,

2.11.2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

- która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu LogicPower.

2.12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu LogicPower i/lub za pośrednictwem infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU LOGICPOWER.PL

3.1. Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest konieczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep LogicPower, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By dokonać Rejestracji lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.2. Użytkownik ma możliwość składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta, w którym gromadzone są udostępnione przez niego dane oraz informacje dotyczące jego działań w Sklepie LogicPower. Świadczenie usług w ramach Konta jest nieodpłatne i bezterminowe. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę zawartą z LP dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: info@logicpower.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których LP jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania Umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

3.3. Przeglądanie asortymentu Sklepu LogicPower nie wymaga Rejestracji. Składanie Zamówień przez Użytkownika na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu LogicPower możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji (założeniu Konta).

3.4. Podczas procesu Rejestracji lub składania Zamówienia Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu założenia Konta lub w celu złożenia Zamówienia.

3.5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji lub później przez niego zmienione, muszą być prawdziwe, zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik/Klient nie jest uprawniony do umieszczania w Sklepie LogicPower danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

3.6. LP może, z ważnych powodów, zmienić zasady korzystania przez oznaczonego Użytkownika/Klienta ze Sklepu LogicPower, w szczególności dokonać ograniczeń w dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności, jak również składania Zamówień. Ważnymi powodami są, w szczególności:

3.6.1. uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik/Klient celowo działa na szkodę LP w ten sposób, że składa Zamówienie/Zamówienia z opcją za pobraniem, a następnie nie odbiera tego Zamówienia/Zamówień,

3.6.2. uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik/Klient celowo działa na szkodę LP w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez LP w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

3.6.3. powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika/Klienta i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

3.7. Użytkownik/Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu LogicPower (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu LogicPower. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@logicpower.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 883 610 645 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W reklamacji zaleca się, by Użytkownik/Klient podał: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez LP następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

4. CENY PRODUKTÓW I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie LogicPower wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów fakultatywnych płatnych usług. Koszty dostawy i koszty fakultatywnych płatnych usług są każdorazowo podawane w Sklepie LogicPower w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu, koszty dostawy oraz koszty fakultatywnych płatnych usług (jeśli zostały wybrane).

4.2. Na każdy sprzedany przez LP Produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

4.3. LP zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu LogicPower. Nie dotyczy to Zamówień już złożonych.

4.4. Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep LogicPower ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za Produkt: 

4.4.1. kartą kredytową, płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego przelewy24.pl lub serwis PayPal (w bezpiecznym połączeniu ssl 128 bitów);

4.4.2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu LogicPower: Santander Bank Polska S.A. 06 1090 1056 0000 0001 5173 8492;

 

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu LogicPower stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w Sklepie LogicPower składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

5.2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sklepu LogicPower wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży.

5.3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sprzedawcę dostępności Produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu przedmiotu Zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5.4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie LogicPower jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

6.  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Unii Europejskiej.

6.2. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży lub Regulamin stanowią inaczej. Informacje o wysokości kosztów i możliwych do wyboru sposobów dostawy podane są w sposób określony w pkt 4.1. Regulaminu oraz w koszyku zawierającym wybrane Produkty.

6.3. LP dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji Zamówienia znajdują się w zakładce „Metody dostawy”.

6.4. Kompletacja i wysyłka Zamówienia wynosi nie więcej niż 24 godziny (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia. Dostawa Zamówienia Klientowi przez firmę kurierską zwykle jest realizowana w 48 godzin (w dni robocze).

6.5. LP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. LP zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto, LP może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1. W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i Produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego weszła w posiadanie zamówionego Produktu.

7.3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres info@logicpower.pl). Oświadczenie Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7.5. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu LogicPower nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu w odniesieniu do umów:

7.6.1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep LogicPower wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.6.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.6.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.6.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.6.7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.6.8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.7. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania.

7.8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego od Umowy Sprzedaży.

7.9. Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7.10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep LogicPower dla danego Produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta/Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument/Przedsiębiorca Uprzywilejowany nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

8. PROCEDURY REKLAMACYJNE

8.1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości i wyraża nadzieję, że zakupiony Produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.

8.2. W przypadku wystąpienia usterek Sprzedawca wszczyna na żądanie Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

8.3. Sprzedawca prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu +48 883 610 645 oraz za drogą elektroniczną (adres e-mail: info@logicpower.pl).

8.4. Sprzedawca odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale 1.2. Regulaminu.

8.6. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania Produktu.

8.7. Dla wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Konsument powinien dostarczyć Sprzedawcy:

8.7.1. wadliwy Produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy;

8.7.2. w miarę możliwości wypełnione oświadczenie reklamacyjne umożliwiające identyfikację nadawcy Produktu. Sprzedawca zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe;

8.7.3. w miarę możliwości kopię dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), jeśli został przekazany w formie papierowej.

8.8. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.9. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania Konsumenta w ciągu 14 dni, oznacza to, iż uznano żądanie za uzasadnione.8.10. Zgodnie z art. 558 § 1 w zw. z art. 556(4) Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) odpowiedzialność LP z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy Uprzywilejowanego zostaje wyłączona.

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI/PRZEDSIĘBIORCAMI UPRZYWILEJOWANYMI

9.1. Niniejszy rozdział (9.) Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi.

9.2. LP zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym żadnych roszczeń w stosunku do LP.

9.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi LP może nałożyć ograniczenia w dostępnych sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez LP Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. LP w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) odpowiedzialność LP z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym zostaje wyłączona.

9.6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi LP może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

9.7. Ani LP ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności LP, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy LP, a Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LP.

9.10. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami/Przedsiębiorcami Uprzywilejowanymi LP może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika/Klienta w Sklepie LogicPower (w tym w procesie Rejestracji, korzystania ze Sklepu LogicPower, dokonywania zakupów), przetwarzane są przez LOGICPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 53c/5, 90-323, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000978456, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w całości wpłacony, NIP: 7011093954, REGON: 522377143. Adres do korespondencji: LogicPower, ul. Targowa 53c/5, 90-323 Łódź– Administratora Danych.

10.2. Zapoznaj się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: http://logicpower.pl/polityka-prywatnosci/13

10.3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

 

11. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

11.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe uregulowania mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania LP do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

11.2. Sklep LogicPower informuje, że Konsument może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11.3. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Opisy Produktów, zdjęcia, materiały graficzne, logotypy i inne treści zawarte w Sklepie LogicPower stanowią chronioną własność LP. Ich kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, w szczególności udostępnianie w innych serwisach internetowych wymaga pisemnej zgody LP.

12.2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

12.4. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, LP poinformuje o tym Użytkowników na stronie logicpower.pl udostępniając nową treść Regulaminu oraz informując zarejestrowanych Klientów poprzez powiadomienie w ramach ich Konta. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sklep LogicPower i powiadomienia w ramach Konta (z wyjątkiem pkt 9. Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa), z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Użytkowników/Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, który nie wypowie Umowy przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

12.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

Do przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), umieszczonych w linkach, potrzebny jest program Adobe Reader. Najnowszą, darmową wersję Adobe Reader, można pobrać ze strony internetowej: http://get.adobe.com/reader/otherversions/